Algemene voorwaarden

Digi-Mags – Algemene voorwaarden 

Deze pagina vertelt de klant (U) de voorwaarden waarop DLT Media (DLT) het Digi-Mags-platform (Digi-Mags) zoals vermeld op onze website www.digi-mags.eu aan U levert. U dient te begrijpen dat door het bestellen van Digi-Mags, u ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

1. INFORMATIE OVER ONS
1.1. Digi-Mags (www.digi-mags.nl) is een service die wordt beheerd door DLT Media BV.
1.2. DLT is geregistreerd in Nederland KVK nummer 27245317 en vestigingsadres: Kryptonstraat 2, 2718 TD, Zoetermeer.
1.3. Ons btw-nummer is NL810407747B01.

2. UW STATUS
2.1. Door een bestelling bij ons te plaatsen, garandeert U dat U wettelijk in staat bent om namens uw bedrijf bindende contracten aan te gaan.
2.2. U woont in het Nederland of de Europese Unie; en
2.3. U bezoekt onze website vanuit dat rechtsgebied

3. HOE DE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT TUSSEN U EN ONS
3.1. Alle bestellingen voor Digi-Mags zijn onderworpen aan acceptatie in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
3.2. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een dienst te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons, en DLT zal deze acceptatie aan U bevestigen door u een e-mail te sturen om de acceptatie van uw bestelling te bevestigen (de Abonnementsbevestiging). De overeenkomst tussen ons (Overeenkomst) komt pas tot stand wanneer DLT u de abonnementsbevestiging stuurt.
3.3. De Overeenkomst heeft alleen betrekking op de service die DLT heeft bevestigd in de Abonnementsbevestiging.

4. AANGEBODEN DIENSTEN
4.1. Digi-Mags is een digitaal publicatieplatform met media-inhoud van lokale en internationale uitgevers van tijdschriften. DLT behoudt zich het recht voor om nieuwe media-inhoud toe te voegen en bestaande inhoud in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving aan U.
4.2. Digi-Mags wordt aan de locatie geleverd via een internetbrowser inclusief Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer en Microsoft Edge.
4.3. Het digitale mediaplatform is beperkt tot 100m rondom uw (geo-)locatie of kan anderzijds beperkt worden tot het statische IP-adres van de locatie, zodat we uw bedrijf kunnen identificeren en de inhoud alleen toegankelijk is als gasten op hetzelfde IP-adres zijn verbonden met de wifi van de locatie. Een statisch IP-adres is vereist om connectiviteit te garanderen.
4.4. Het uiterlijk van de Digi-Mags kan worden aangepast aan de branding van de locatie en omvat banners en promotie posities die de locatie kan gebruiken zoals aangegeven in de Artwork Guidelines.

5. PRIJS EN BETALING
5.1. De prijs en betalingsvoorwaarden van Digi-Mags zijn zoals aan U aangegeven in het offertevoorstel of de Abonnementsbevestiging.
5.2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
5.3. DLT behoudt zich het recht voor om de dienstverlening van Digi-Mags in te houden als een betaling of een deel van de betaling daarvan niet is ontvangen.
5.4. U kunt vooraf betalen middels Ideal, automatische incasso of bankbetaling.
5.5. In het geval van niet-tijdige betaling behoudt DLT zich het recht voor om de vordering aan een incassobureau uit handen te geven, en daarbij komende incassokosten in rekening te brengen.

6. ABONNEMENTSDUUR
6.1. Alle abonnementen op Digi-Mags zijn voor minimaal 1 jaar. De abonnementsperiode gaat in op de datum van levering van de service.

7. UW ABONNEMENT
7.1. Deze overeenkomst vormt een doorlopende overeenkomst van 1 jaar en bij afwezigheid van een uitdrukkelijke kennisgeving van U om de overeenkomst te beëindigen, telkens met dezelde periode verlengt.
7.2. DLT behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst redelijkerwijs te wijzigen in het bijzonder met betrekking tot eventuele prijsstijgingen en zal U minimaal 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van het voornemen om dit te doen.

8. ANNULERING
8.1. Zodra de levering van diensten door Digi-Mags is begonnen, wordt er geen restitutie verleend voor de volledige of gedeeltelijke annulering van het abonnement door U.
8.2. In het geval dat U uw abonnement op Digi-Mags niet wenst te verlengen aan het einde van het abonnementsjaar, kunt U met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden door middel van schriftelijke kennisgeving uw abonnement bij ons opzeggen, bij gebreke waarvan het abonnement telkens wordt verlengt met 1 jaar.
8.3. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst niet aan derden toewijzen of uitbesteden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door DLT.

9. LEVERING
9.1. Digi-Mags wordt geactiveerd voor uw bedrijf en beperkt tot de geolocatie(100m) van uw bedrijf of het statische IP-adres van uw bedrijf.
9.2. Bestelt u de Digi-Mags voor meerdere locaties, dan is voor elke locatie een aparte geo-locatie of apart statisch IP-adres vereist.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat totdat U volledig heeft betaald voor Digi-Mags die in deze of enige andere overeenkomst met DLT zijn opgenomen, de service eigendom blijft van DLT. Indien openstaande betalingen voor uw Digi-Mags abonnement uitblijven, verbindt U zich ertoe alle kosten te betalen die DLT maakt bij het innen van dergelijke verschuldigde bedragen, inclusief juridische kosten.

11. CONTRACTUELE WIJZIGINGEN EN VERVANGINGEN
11.1. DLT behoudt zich het recht voor om de selectie van tijdschriften van tijd tot tijd te wijzigen en zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

12. ONZE AANSPRAKELIJKHEID
12.1. DLT heeft geen controle over de uitgevers van de tijdschriften en enige andere media-inhoud die op Digi-Mags wordt aangeboden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden als uitgevers van de content de publicatiedata wijzigen, de publicatiefrequentie wijzigen, het indienen van content opschorten of besluiten hun content niet te leveren.
12.2. DLT verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat Digi-Mags altijd operationeel is, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het nodig is om de service voor een beperkte periode op te schorten voor het implementeren van updates en verbeteringen en het oplossen van technische problemen.
12.3. DLT is niet aansprakelijk jegens U en wordt niet geacht in strijd met deze overeenkomst te zijn wegens enige vertraging in de uitvoering, of het niet nakomen van een van de verplichtingen van DLT onder deze Overeenkomst, indien de vertraging of het niet-nakomen te wijten was aan een oorzaak buiten de redelijke controle van DLT. Dit kan elke situatie van overmacht omvatten, zoals; wetgeving; oorlog; brand; overstroming; droogte; ontoereikendheid of ongeschiktheid van eventuele instructies, elektronisch bestand of andere gegevens of materialen die door U zijn verstrekt; uitval van de stroomvoorziening; uitsluiting, staking of andere acties die door werknemers worden ondernomen bij het overwegen of bevorderen van een geschil; of vanwege het niet kunnen verkrijgen van materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
12.4. DLT is niet aansprakelijk jegens U op grond van enige representatie (tenzij frauduleus), of enige impliciete garantie of andere voorwaarde, of enige verplichting volgens algemene wetgeving, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst, voor verlies van winst of voor enige indirecte, speciale of gevolgschade of verlies, kosten, uitgaven of andere aanspraken op schadevergoeding (hetzij veroorzaakt door nalatigheid van DLT, medewerkers van DLT of vertegenwoordigers van DLT of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met de levering van Digi -Mags.
12.5. DLT behoudt zich het recht voor om te weigeren een overeenkomst aan te gaan met welk bedrijf dan ook, zonder opgaaf van redenen voor deze weigering.
12.6. De totale aansprakelijkheid van DLT in verband met dit contract of enige verdere overeenkomst (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) voor verlies of schade zal niet hoger zijn dan de prijs van het abonnement met betrekking tot één incident of een reeks incidenten, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden.

13. VERTROUWELIJKHEID, GEGEVENSBESCHERMING EN VRIJWARING
13.1. DLT verbindt zich ertoe jegens U alle redelijke inspanningen te leveren om te voorkomen dat haar werknemers en contractanten vertrouwelijke informatie over U bekend maken of communiceren aan een persoon, behalve zoals vereist door de wet of enige andere wettelijke of regelgevende autoriteit, die mogelijk ter kennis van DLT komt.
13.2. DLT doet er alles aan om Uw privacy te beschermen. DLT zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de informatie die U verstrekt veilig te houden en de informatie alleen gebruiken om de Diensten en Goederen rechtmatig te leveren.
13.3. U stemt ermee in om DLT Media te vrijwaren van enige claim, eis of schade als gevolg van of voortvloeiend uit uw abonnement of gedrag op de website en eventueel gegevensverlies dat om welke reden dan ook kan optreden.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM
14.1. U begrijpt dat de uitgever van media-inhoud op Digi-Mags de enige eigenaar (of licentiehouder) is en blijft van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen en dat alle andere rechten op verbindings media die via Digi-Mags worden geleverd en alle andere rechten die hieruit voortvloeien, toekomen aan de uitgever.
14.2. U begrijpt dat u de inhoud van de Digi-Mags Platform-bibliotheek niet mag reproduceren, kopiëren of verspreiden anders dan via de Digi-Mags Platform-service en DLT mag de service met onmiddellijke ingang onderbreken als wordt bewezen dat een dergelijke overtreding heeft plaatsgevonden.
14.3. DLT Media en Digi-Mags is een geregistreerd handelsmerk en alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken en handelsnamen, zijn uitsluitend eigendom van DLT Media BV.

15. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE
15.1 De toepasselijke wetgeving vereist dat een deel van de informatie of communicatie die DLT naar U stuurt, schriftelijk moet worden vastgelegd. U accepteert dat de communicatie met ons altijd elektronisch verloopt. U gaat voor contractuele doeleinden akkoord met deze elektronische communicatiemiddelen en U erkent dat alle overeenkomsten, mededelingen, informatie en andere communicatie die DLT U elektronisch toestuurt voldoen aan alle wettelijke eisen dat dergelijke mededelingen schriftelijk worden gedaan. Deze bepaling heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
15.2. Alle kennisgevingen die U ons meedeelt, moeten worden gedaan aan DLT Media BV Kryptonstraat 2, 2718 TD, Zoetermeer of info@dltmedia.nl. DLT kan U hiervan op de hoogte stellen op het e-mailadres, postadres of fysieke adres dat u ons opgeeft bij het plaatsen van een bestelling, of op een van de manieren die zijn gespecificeerd in clausule 15.

16. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
16.1. De Overeenkomst is bindend voor U en DLT en voor onze respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.
16.2. U mag deze Overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende rechten of verplichtingen niet overdragen, toewijzen of in rekening brengen of u anderszins ontdoen van deze Overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende rechten of verplichtingen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
16.3. DLT behoudt het recht om deze Overeenkomst of alle hieruit voortvloeiende rechten of verplichtingen te allen tijde gedurende de termijn van de Overeenkomst over te dragen, toe te wijzen, in rekening te brengen of uit te besteden of ons anderszins te ontdoen van deze Overeenkomst.

17. VRIJSTELLING
17.1. Als DLT er op enig moment tijdens de looptijd van een contract niet in slaagt om aan te dringen op strikte uitvoering van een van uw verplichtingen onder het contract of een van deze algemene voorwaarden, of als DLT niet in staat is om een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop DLT recht heeft op grond van de Overeenkomst, vormt dit geen vrijstelling van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontheft U niet van de naleving van dergelijke verplichtingen.
17.2. Een vrijstelling door DLT van enig gebrek vormt geen vrijstelling van een volgend gebrek.
17.3. Geen enkele vrijstelling door DLT van een van deze algemene voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit een vrijstelling is en dit schriftelijk aan U wordt meegedeeld in overeenstemming met clausule 15.

18. SCHEIDBAARHEID
18.1. Als een van deze voorwaarden of bepalingen van een contract door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd in welke mate dan ook, wordt een dergelijke voorwaarde of bepaling in die mate gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.

19. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
19.1. Deze algemene voorwaarden en elk document waarin hiernaar uitdrukkelijk wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen ons, zowel mondeling als schriftelijk.
19.2. DLT en U erkennen elk dat bij het aangaan van een Overeenkomst geen van ons heeft vertrouwd op enige vertegenwoordiging, toezegging of belofte van de ander of geïmpliceerd is door iets dat is gezegd of geschreven tijdens onderhandelingen tussen ons voorafgaand aan een dergelijke Overeenkomst, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene voorwaarden.
19.3. Geen van beide partijen zal enige remedie hebben met betrekking tot een onware verklaring van de ander, mondeling of schriftelijk, voorafgaand aan de datum van een contract (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is afgelegd) en de enige remedie van de andere partij is schending van het contract zoals bepaald in deze voorwaarden.

20. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGINGEN
20.1. DLT heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen.
20.2. U bent onderworpen aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u het Digi-Mags-platform bij ons bestelt, tenzij enige wijziging in dat beleid of deze algemene voorwaarden vereist is door de wet of overheidsinstantie, of als DLT U op de hoogte stelt van de wijziging van dat beleid of deze algemene voorwaarden voordat DLT U de Acceptatiebevestiging stuurt.

21. RECHT & JURISDICTIE
21.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse  wetgeving en u stemt in met de exclusieve rechtelijke bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken in alle zaken met betrekking tot deze overeenkomst of eventuele verdere overeenkomsten.